Συμβουλευτική στο Σχολείο και σε Εργασιακά Πλαίσια

Περίοδος υλοποίησης 

Έναρξη: 22/11/2021 Λήξη: 22/06/2022

Διάρκεια

7 μήνες – 408 ώρες 

Δίδακτρα

Αρχικό κόστος 400€ 
Παρέχονται σημαντικές εκπτώσεις έως 45% για εκπαιδευτικούς, άνεργους/αδιόριστους εκπαιδευτικούς, ΑμΕΑ, μέλη πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτους Πανεπιστημίου Αιγαίου, ομαδικές εγγραφές (2 και πάνω ατόμων)

Κάτασταση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συμβουλευτική στο Σχολείο και σε Εργασιακά Πλαίσια

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας

Φύλο

Στοιχεία σπουδών

-Επιλογή επιπέδου σπουδών –

Πολιτική Προγραμμάτων – Εκπτώσεων

Πληροφορίες προγράμματος
Εκπτώσεις Διδάκτρων

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Η Συμβουλευτική εκτός από κλάδος και ειδίκευση της Ψυχολογίας, που εφαρμόζεται στοχευμένα και καταλυτικά σε πλαίσια ψυχολογικής υποστήριξης με θεραπευτικές διαστάσεις, σε πλαίσια καθοδήγησης αλλά και προσωπικής και ομαδικής ανάπτυξης, αποτελεί, ως ενσωματωμένο στοιχείο εξέλιξης του ατόμου, έναν πολύτιμο τρόπο επικοινωνίας που μπορεί να αξιοποιείται σε καθημερινή βάση, διευρύνοντας συνεχώς κοινωνικές δεξιότητες αλλά και θετικό αντίκτυπο στην επικοινωνία.
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε τομείς-κλειδιά του ευρύτερου αντικειμένου αυτού του επιστημονικού πεδίου της Συμβουλευτικής τόσο γενικά όσο και πιο ειδικά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στο χώρο της εργασίας υπό το πρίσμα ενός ραγδαία εξελισσόμενου τοπίου.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η καθοδήγηση είναι ενταγμένα μέρη σε αυτό το πρόγραμμα με σημείο αναφοράς και πάλι το ριζικά μεταβαλλόμενο χώρο των οργανισμών και της εργασίας, που ανατρέπει και νοηματοδοτεί εκ νέου θεμελιώδεις έννοιες όπως «επάγγελμα», «εργασία», «προσόντα», «βιογραφικό», «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού», «επαγγελματική ανάπτυξη», «σταδιοδρομία».
Η γνωριμία και η διερεύνηση αυτών των πεδίων είναι στόχοι του προγράμματος ανεξάρτητα από το επαγγελματικό ή επιστημονικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.
Επιδιώκουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο επίσης την εγγύτερη επαφή με τις δεξιότητες συμβουλευτικής καθώς και μέσων-εργαλείων που μπορεί να συνδυάζονται ή να συμπληρώνουν τη διαδικασία τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο αναφοράς.
Αυτή η επαφή και η γνωριμία με τεχνικές, μέσα κι εργαλεία μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο άσκησης των ήδη υφιστάμενων δεξιοτήτων συμβουλευτικής των συμμετεχόντων δίνοντάς τους ευκαιρία περαιτέρω πρακτικής στους χώρους δραστηριοποίησής τους αλλά και μια προετοιμασία σε όσους επιθυμούν περαιτέρω κατάρτιση στη συμβουλευτική με πιστοποίηση.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε παιδαγωγούς και επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/-η που επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες στο εργασιακό του/της πλαίσιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορεί να έχει το πρόγραμμα αυτό στους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας όπου η συμβουλευτική αποτελεί σημαντικό εφόδιο και εργαλείο δουλειάς-επικοινωνίας, στοχεύοντας στην ανανέωση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει στον εμπλουτισμό των προσόντων και εφοδίων των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν ασκούμενοι στα πλαίσια της επαγγελματικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας.
Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και οι γνώσεις που παρέχονται σε κάθε επιμορφούμενο αυτού του προγράμματος, διαφοροποιούνται σε σχέση με αντιπαρεχόμενες γνώσεις άλλων προγραμμάτων είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα για τη Συμβουλευτική στο Σχολείο και στους Χώρους Εργασίας καθώς αναλύονται σε βάθος οι θεωρητικές προσεγγίσεις και στοιχειοθετούνται εύστοχα, ευέλικτα και αποτελεσματικά τρόποι εφαρμογής. Η δομή του προγράμματος, οι δραστηριότητες και αξιολογήσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ενδυναμώνονται εξατομικευμένα οι συμμετέχοντες. Πρόκειται για διαστάσεις του πεδίου της Συμβουλευτικής που δεν προσφέρονται σε υφιστάμενα προγράμματα. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει από απόσταση (e-learning).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση :
● Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση:
● Να κατανοήσει τη σημασία της συμβολής της Συμβουλευτικής σε εκπαιδευτικά και ευρύτερα εργασιακά πλαίσια
● Να διερευνήσει και να αποκτήσει γνώσεις πάνω στη μελέτη της συμπεριφοράς στο χώρους εργασίας, την επικοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις και την επαγγελματική (τόσο ατομική όσο και ομαδική) ανάπτυξη
● Να κατακτήσει βασικές έννοιες στη θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής
● Να γνωρίσει και να εμβαθύνει στα βασικά θεωρητικά πλαίσια και προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής
● Να είναι σε θέση να διακρίνει κατάλληλους τρόπους εφαρμογής της Συμβουλευτικής στο Σχολείο και σε Εργασιακά πλαίσια
● Να αποκτήσει σύγχρονες γνώσεις για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την εξέλιξη της Εργασίας και των Επαγγελμάτων
● Να κατανοήσει τις συσχετίσεις μεταξύ προσωπικής, επαγγελματικής ανάπτυξης και ανάπτυξης οργανισμών
● Να εξοικειωθεί με τεχνικές και εργαλεία εφαρμογής της Συμβουλευτικής τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
ΙΙ.Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανός:
● Να γνωρίσει και να αναγνωρίσει ευκρινέστερα τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση της Συμβουλευτικής στο Σχολείο και σε ποικίλα Εργασιακά Πλαίσια
● Να προσαρμόσει και να εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές του/της με εστίαση στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής
● Να ενσωματώσει γνώση και τεχνικές Συμβουλευτικής στο παιδαγωγικό του/της έργο
● Να αξιοποιήσει θεωρητικά και πρακτικά οφέλη του προγράμματος στην επαγγελματική του ανάπτυξη με έμφαση στις επικοινωνιακές δεξιότητες
● Να υποστηρίξει προγράμματα Συμβουλευτικής στο Σχολείο και σε Εργασιακά Πλαίσια
● Να εμβαθύνει στη Συμβουλευτική Μαθητών, Εκπαιδευτικών, Γονέων & Οικογένειας μέσα στο Σχολικό Πλαίσιο
● Να εμπλουτίσει το σχεδιασμό εφαρμογών της Συμβουλευτικής σε Ομάδα με συμμετοχικές διαδικασίες και βιωματική μάθηση
● Να αναγνωρίσει ευκρινέστερα τις δεξιότητές του/της που μπορούν να αξιοποιηθούν στη Συμβουλευτική και να τις αναπτύξει πιο στοχευμένα περαιτέρω
● Να κατανοήσει με ακρίβεια τις ανάγκες του για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη έχοντας μελετήσει και ασκηθεί με ένα εκπαιδευτικό υλικό που συμβάλει στην αυτογνωσία του/της.

Μεθοδολογία υλοποίησης και θεματικές

Α) Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Το προσφερόμενο πρόγραμμα περιέχει 28 θεματικές διαστάσεις που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους, α) ξεκινώντας από την θεωρητική προσέγγιση του θέματος, β) παρουσιάζοντας σύντομα βασικές έννοιες και πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα γ) εστιάζοντας στο διδακτικό σχεδιασμό και σε παραδείγματα και πρακτικές για την ενίσχυση της διδασκαλίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Για τις εβδομαδιαίες συνεδρίες έχει εκπονηθεί το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό:

1. Περίγραμμα θεματικής ενότητας, 2. Βασικό κείμενο μελέτης, 3. Ηλεκτρονική παρουσίαση, 4. Οπτικοακουστικό αρχείο mp4, 5. Δραστηριότητες, 6. Περαιτέρω οδηγός μελέτης. Για τις εβδομαδιαίες συνεδρίες θα υλοποιούνται δραστηριότητες της κάθε διδακτικής ενότητας.

Η συνολική βαθμολογία των εργασιών/ερωτηματολογίων πρέπει να είναι ίση ή να ξεπερνά το 50%.
Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις εργασίες, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η βαθμολογία της ενότητας ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο στο τέλος κάθε ενότητας του προγράμματος και η τελική βαθμολογία στο τέλος του προγράμματος.
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία δεν είναι ίση ή δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης εκπονώντας μια ακόμα εργασία μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος που θα βαθμολογηθεί με το 100%.
Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για το πρόγραμμα που παρακολούθησε, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία και λαμβάνει μόνο Βεβαίωση Παρακολούθησης της Επιμόρφωσης και όχι το Πιστοποιητικό.

Διδακτική Ενότητα 1: Οργανισμοί, Συμπεριφορά, Εξέλιξη & Συμβουλευτική
Διδακτική Ενότητα 2: Θεωρία & Πράξη της Συμβουλευτικής
Διδακτική Ενότητα 3: Βασικές Τεχνικές Συμβουλευτικής
Διδακτική Ενότητα 4: Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο
Διδακτική Ενότητα 5: Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σύγχρονες Προοπτικές στην Εργασία
Διδακτική Ενότητα 6: Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη & Αξιολόγηση
Διδακτική Ενότητα 7: Επαγγελματική Συμβουλευτική σε Επίπεδο Ομάδας
Διδακτική Ενότητα 8: Τελική Εργασία

Share!