Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Οι αρχές καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και Διεπιστημονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στοιχεία Προγράμματος

Περίοδος υλοποίησης

Έναρξη: 10/05/2021 Λήξη: 27/06/2021

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Κάτασταση

Ειδικά στοιχεία

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική αγωγή στο πλαίσιο του προγράμματος Insteam

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το παρόν εργαστήριο σκοπεύει να παρουσιάσει παιδαγωγικές μεθόδους και μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την εξατομικευμένη και ανοικτή σε όλους μάθηση STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι εκπαιδευτικοί  θα γνωρίσουν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και τέσσερις διαφορετικές διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και θα δουν πως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς.

Η επιδίωξη είναι να διανοιχθεί ο δρόμος για καινοτόμο, ανοικτή σε όλους, διεπιστημονική περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση STEAM, που μειώνει τις ανισότητες στην πρόσβαση και την εμπλοκή με την ηλεκτρονική εκπαίδευση STEAM, εστιάζοντας στον καθολικό σχεδιασμό ο οποίος βασίζεται σε μαθήματα που ακουμπάνε την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα γίνει χρήση του εξαιρετικά επιτυχημένου οικοσυστήματος Go-Lab (www.golabz.eu) και τα βραβευμένα εργαλεία του για τη δημιουργία μιας σειράς ανοικτών σε όλους και ελκυστικών μαθημάτων STEAM. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα δοθεί καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής, προσαρμογής, ακόμη και δημιουργίας μαθημάτων με βάση τις αρχές της διαφοροποίησης και άλλες παιδαγωγικές αρχές. Η χρήση της πλατφόρμας αυτής δίνει την επιπλέον δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν το μάθημά του με ηλεκτρονικά μέσα, εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης, σύγχρονα ή ασύγχρονα προσφέροντας έτσι μεγάλη ευελιξία στον τρόπο εφαρμογής των μαθημάτων.

Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα παρουσιαστούν θα συνοδεύονται από μια σειρά παραδειγμάτων και έτοιμων προς χρήση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση γύρω από θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συχνά, η περιβαλλοντική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς ως ένας ιδανικός τρόπος για την ένταξη των ακαδημαϊκών κλάδων, την τόνωση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ανάπτυξης των νέων και την προώθηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον είναι ένα συναρπαστικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και τη μάθηση στους τομείς STEAM, καθώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα πραγματικών προκλήσεων που εμπλέκουν τους μαθητές σε ευκαιρίες να εφαρμόσουν και να ενισχύσουν τις έννοιες STEAM σε πολλαπλούς τομείς.

 

Η μεθοδολογία και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν στο εργαστήριο έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος inSTEAM.

Το πρόγραμμα διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Ελληνογερμανική Αγωγή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος inSTEAM που συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

 

 1. Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση:
 • Να προσδιορίζει τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση – μάθηση χωρίς αποκλεισμούς
 • Να γνωρίζει την βασική δομή του μοντέλου της διερευνητικής διδασκαλίας
 • Να γνωρίζει την βασική δομή της διδακτικής προσέγγισης του ανοικτού σχολείου
 • Να γνωρίζει την βασική δομή της κοινωνικο-οικονομική διδακτικής προσέγγισης
 • Να γνωρίζει την βασική δομή της κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση διδασκαλίας
 • Να γνωρίσει τις αρχές τις διεπιστημονικής διδασκαλίας

 

ΙΙ.  Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανός:

 • Να εφαρμόζει κατά τη διδασκαλία τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση
 • Να εφαρμόζει τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση της προαναφερθείσες προσεγγίσεις
 • Να σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση της προαναφερθείσες προσεγγίσεις
 • Να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Go-Lab για την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, δια ζώσης ή εξ ’αποστάσεως (σύγχρονα ή ασύγχρονα)

 

ΙΙΙ.   Όσον αφορά στην ανάπτυξη θετικών στάσεων θα είναι σε θέση :

 • Να εμπλουτίσει και να εκσυγχρονίσει τον τρόπο διδασκαλίας
 • Να υιοθετήσει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας
 • Να υιοθετήσει τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση
 • Να υιοθετήσει τις βασικές αρχές εκπαίδευσης για όλους χωρίς αποκλεισμούς

Μεθοδολογία υλοποίησης και θεματικές

Μεικτή μέθοδος, σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει συνολικά 40 ώρες ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με αυτόνομη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πάνω στις προαναφερθείσες θεματικές. Η σύγχρονη εξ’αποστάσεως  θα πραγματοποιηθεί σε δυο εργαστήρια των 3 ωρών το καθένα:

1ο εργαστήριο: Πέμπτη 13 Μαΐου, 18.00 – 21.00

2ο εργαστήριο: Πέμπτη 20 Μαΐου, 18.00 – 21.00

Το κάθε εργαστήριο θα περιέχει παρουσίαση υλικού καθώς και βιωματικές δραστηριότητες.

Περιγραφή Εργαστηρίων:

1ο εργαστήριο

·         Οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning – UDL) για μάθηση χωρίς αποκλεισμούς

·         Παραδείγματα διαφορετικών διεπιστημονικών προσεγγίσεων και προσανατολισμοί μαθησιακών στόχων σε μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

·         Περιβαλλοντικά θέματα στην εκπαίδευση: Κλιματική Αλλαγή, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Υδάτων

2ο εργαστήριο

·         Ενδεικτικά μαθήματα και project από το ευρωπαϊκό έργο inSTEAM για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

·         Εργαλεία και μέθοδοι για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως διδασκαλία

·         Οδηγίες για την τελική εργασία για την παραλαβή πιστοποίησης

Προϋποθεση για την απόδοση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η πρακτική εφαρμογή στην τάξη μίας από τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή τα εργαλεία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η αποστολή μιας αναφοράς της εφαρμογής συνοδευόμενη από στιγμιότυπα της υλοποίησης από τη σχολική τάξη. Για την αναφορά θα δοθεί στους συμμετέχοντες έτοιμη διαδικτυακή φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν.

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν:

 • οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning – UDL) για μάθηση χωρίς αποκλεισμούς,
 • παραδείγματα διαφορετικών διεπιστημονικών προσεγγίσεων και προσανατολισμοί μαθησιακών στόχων σε μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
[elementor-template id="1964"]