Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Διαθεματική και διεπιστημονική διδασκαλία, Αρκτική και Διαστημική έρευνα στη σχολική τάξη

Στοιχεία Προγράμματος

Περίοδος υλοποίησης

Έναρξη: 10/05/2021 Λήξη: 27/06/2021

Δίδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Κάτασταση

Ειδικά στοιχεία

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή στο πλαίσιο του προγράμματος PolarStar

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει σύγχρονες εκπαιδευτικές παιδαγωγικές μεθόδους και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στη σύγχρονη επιστήμη ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εισαγάγουν το STEAM με επιτυχία στην τάξη τους. Το πρόγραμμα θα εστιάσει σε παρουσίαση τεχνικών που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν και να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών τους, καθώς και στην εμβάθυνση των γνώσεών τους στις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης, αυξάνοντας την εκτίμησή τους για την επιστήμη και την τεχνολογία καθώς και τον ρόλο τους στις σημερινές κοινωνίες.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιαστεί μια ενιαία μεθοδολογία με δυο μέρη: «Οι Φυσικές Επιστήμες στο σύνολό τους» και «Εκπαίδευση STEAM», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου POLAR STAR. Η μεθοδολογία αυτή συνδυάζει καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης, όπως η διερευνητική διδασκαλία και η προσέγγιση σχεδιασμού για την επίλυση προβλημάτων μαζί με άλλα πρωτοποριακά εκπαιδευτικά εργαλεία σε μια απλή στη χρήση μεθοδολογία, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μεταβούν σε έναν μαθητο-κεντρικό τρόπο διδασκαλίας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς να εισάγουν τη διεπιστημονική μάθηση στην τάξη τους χρησιμοποιώντας μια προηγμένη διεπιστημονική μεθοδολογία που υπερβαίνει την παραδοσιακή οργάνωση των επιστημονικών προγραμμάτων σπουδών και επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να κάνουν συνδέσεις μεταξύ τομέων των επιστημών και να ανακαλύψουν τις υποκείμενες συνδέσεις μεταξύ φυσικών φαινομένων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρουσιαστούν και παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την εισαγωγή της σύγχρονης επιστήμης στο μάθημα των φυσικών των επιστημών στο σχολείο, μέσα από την έρευνα στην Αρκτική και τη διαστημική έρευνα. Παρόλο που και τα δύο πεδία έρευνας συμβάλουν σημαντικά στην πρόοδο της επιστήμης και συνδέονται άμεσα με την καθημερινή μας ζωή και την ανάπτυξη των κοινωνιών, συνήθως δεν θεωρούνται επιστημονικοί κλάδοι με πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή μας και έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός των επιστημονικών προγραμμάτων. Ωστόσο, και οι δύο τομείς είναι εξαιρετικά διεπιστημονικοί και συναρπαστικοί για τους μαθητές (κορίτσια και αγόρια) και έτσι αποτελούν ιδανικά οχήματα για τη διδασκαλία εννοιών που πολύ συχνά θεωρούνται λιγότερο ελκυστικές. Τα προτεινόμενα μαθήματα αποτελούν παραδείγματα για το πώς τέτοια πεδία έρευνας που μπορεί να φαίνονται άσχετα με τις ανάγκες των ανθρώπων έχουν στην πραγματικότητα μεγάλη επίδραση στη ζωή μας.
Το πρόγραμμα διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Ελληνογερμανική Αγωγή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος POLAR STAR που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

 1. Ι. Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζει τις αρχές της προτεινόμενης διαθεματικής μεθόδου διδασκαλίας
  • Να γνωρίζει τις αρχές της προτεινόμενης διεπιστημονικής STEAM διδασκαλίας
  • Να γνωρίζει την μέθοδο της διερευνητικής μάθησης
  • Να παρουσιάσει στην τάξη μια σειρά δραστηριοτήτων με βάση την έρευνα στην Αρκτική και τη διαστημική έρευνα

   

  ΙΙ.  Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανός:

  • Να εφαρμόζει κατά τη διδασκαλία την τάξη της προτεινόμενη διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας
  • Να εφαρμόζει κατά τη διδασκαλία την τάξη της προτεινόμενη διεπιστημονική μέθοδο διδασκαλίας
  • Να εφαρμόσει τεχνικές που βοηθούν τους μαθητές να αυξήσουν την ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης
  • Να μπορεί να σχεδιάσει και να διαμορφώσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση της αρχές της διαθεματικής και διεπιστημονικής διδασκαλίας
  • Να συνεργαστεί με άλλους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης  των φυσικών επιστημών
  • Να μπορεί να προσαρμόζει την εκπαιδευτική διαδικασία με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών τους
  • Να χρησιμοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία

   

  ΙΙΙ.   Όσον αφορά στην ανάπτυξη θετικών στάσεων θα είναι σε θέση :

  • Να υιοθετήσει μια σύγχρονη μαθητο-κεντρική εκπαιδευτική κουλτούρα
  • Να εμπλουτίσει και να εκσυγχρονίσει τον τρόπο διδασκαλίας
  • Να υιοθετήσει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας
  • Να υιοθετήσει τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση
  • Να υιοθετήσει τις βασικές αρχές εκπαίδευσης για όλους χωρίς αποκλεισμούς
  • Να προσαρμόζει το μάθημα με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών

Μεθοδολογία υλοποίησης και θεματικές

Μεικτή μέθοδος, σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει συνολικά 40 ώρες ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με αυτόνομη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πάνω στις προαναφερθείσες θεματικές. Η σύγχρονη εξ’αποστάσεως θα πραγματοποιηθεί σε δυο εργαστήρια των 3 ωρών το καθένα:

1ο εργαστήριο: Δευτέρα 10 Μαΐου, 18.00 – 21.00

2ο εργαστήριο: Δευτέρα 17 Μαΐου, 18.00 – 21.00

Το κάθε εργαστήριο θα περιέχει παρουσίαση υλικού καθώς και βιωματικές δραστηριότητες.

Περιγραφή Εργαστηρίων:

1ο εργαστήριο

·         Γιατί πρέπει να τα μάθουμε αυτά; – Η πιο συχνή ερώτηση των μαθητών

·         Τι είναι πραγματικά σημαντικό; Τι θέλουμε να  διδάσκουμε τα παιδιά στις φυσικές επιστήμες;

·         Πως αυξάνουμε την ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης;

·         Γιατί να διδάσκουμε με γνώμονα την διαθεματικότητα;

·         Οι πολλές αποχρώσεις της διεπιστημονικής μάθησης (STEAM)

2ο εργαστήριο

·         Τα εργαλεία του POLAR STAR για τους εκπαιδευτικούς

·         Προετοιμάζοντας την επόμενη σχολική χρονιά: Ατομικό επίπεδο

·         Προετοιμάζοντας την επόμενη σχολική χρονιά: Συλλογικό επίπεδο

·         Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του POLAR STAR

·         Οδηγίες για την τελική εργασία για την παραλαβή πιστοποίησης

Προϋποθεση για την απόδοση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η πρακτική εφαρμογή στην τάξη μίας από τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή τα εργαλεία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η αποστολή μιας αναφοράς της εφαρμογής συνοδευόμενη από στιγμιότυπα της υλοποίησης από τη σχολική τάξη. Για την αναφορά θα δοθεί στους συμμετέχοντες έτοιμη διαδικτυακή φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν.

Στο πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστούν:

 • Μέθοδοι για τη διαθεματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη σχολική τάξη
 • Μέθοδοι για τη διεπιστημονική (STEAM) διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη σχολική τάξη
 • Μέθοδοι για την αύξηση της ικανότητας αφομοίωσης της γνώσης των μαθητών
 • Παραδείγματα μαθημάτων με βάση την αρκτική έρευνα και τη διαστημική έρευνα από το ευρωπαϊκό έργο POLAR STAR
 • Εργαλεία για την εφαρμογή των προτεινόμενων μαθημάτων μέσα από μια ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα
 • Μια μεθοδολογία για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής μονάδας στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαθεματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης.
[elementor-template id="1964"]