Κυκλοφοριακή Αγωγή

Περίοδος υλοποίησης 

Έναρξη: 05/04/2021 Λήξη: 13/06/2021

Διάρκεια

100 ώρες 

Δίδακτρα

Με δίδακτρα
Παρέχονται σημαντικές εκπτώσεις για εκπαιδευτικούς, άνεργους/αδιόριστους εκπαιδευτικούς, ΑμΕΑ, μέλη πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτους Πανεπιστημίου Αιγαίου, ομαδικές εγγραφές (2 και πάνω ατόμων)

Κάτασταση

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ενότητα αυτή είναι απαραίτητη για να μεταδώσουν στα παιδιά την σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής που τα βοηθά να καταστούν ικανά να διαχειριστούν µε ορθολογικούς τρόπους το οδικό περιβάλλον όπου ζουν και κινούνται, με την ελπίδα για ένα ασφαλέστερο τωρινό και µελλοντικό οδικό περιβάλλον, όπου δε θα διακυβεύεται η σωµατική και ψυχική ασφάλεια των παιδιών και των άλλων χρηστών. Δίνεται ο ορισμός της κυκλοφοριακής αγωγής και αναφέρονται τα μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων και σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας που μπορούν να την παρακολουθήσουν, να ωφεληθούν και να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις νέες γνώσεις, καθώς υλοποιούνται project για το συγκεκριμένο θέμα στα πλαίσια των Αναλυτικών προγραμμάτων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι κατά βάση
α)η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη στόχευση της ένταξης του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα πιο επισταμένα,
β)η ευαισθητοποίησή τους για τα τροχαία που συμβαίνουν, καθώς αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν και να σωθούν οι μαθητές αν είχαν την κατάλληλη παιδεία και αγωγή για την οδική ασφάλεια,
γ) η γνώση της αντίληψη της οδικής κυκλοφορίας από τα παιδιά που διαφοροποιείται ανάλογα την ηλικία τους
δ) η σωστή διαμόρφωση του εκπαιδευτικού σεναρίου για την κυκλοφοριακά Αγωγή και η αξιολόγησή του.
ε) η εκμάθηση λογισμικών μέσω υπολογιστών και «Νέων Μέσων» για την εργασία των δασκάλων, αλλά και των μαθητών – συμμετεχόντων στο μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής
στ) η γνωριμία με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EASST που θεωρείται ότι συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για την Οδική Ασφάλεια δομημένες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από τα παιδιά.
ζ) η εμβάθυνση των επιμορφούμενων στον τρόπο εκπόνησης διδακτικού σεναρίου για την Κ.Α.
Το προσφερόμενο πρόγραμμα αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος της κυκλοφοριακής Αγωγής με τη χρήση και των Νέων Μέσων. Οι γνώσεις αυτές που διδάσκονται σε κάθε επιμορφούμενο αυτού του προγράμματος, διαφοροποιούνται σε σχέση με παρεχόμενες γνώσεις άλλων προγραμμάτων είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, καθώς αναλύονται σε βάθος θέματα αντίληψης και ασφάλειας της κυκλοφορίας των παιδιών. Πρόκειται για διαστάσεις του θέματος που δεν προσφέρονται σε υφιστάμενα προγράμματα

Μεθοδολογία υλοποίησης και θεματικές

Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης εκπονώντας μια ακόμα εργασία μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος που θα βαθμολογηθεί με το 100%.
Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για το πρόγραμμα που παρακολούθησε, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία και λαμβάνει μόνο Βεβαίωση Παρακολούθησης της Επιμόρφωσης και όχι το Πιστοποιητικό.

Διδακτική Ενότητα 1: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια
Ορισμός της κυκλοφοριακής αγωγής και  μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας
Γνωστική Ανάπτυξη παιδιών σε σχέση με την Οδική Ασφάλεια
Εκπαιδευτικό Διδακτικό Σενάριο
Εκπόνηση εργασίας (Ερωτηματολόγιο)
Διδακτική Ενότητα 2: Καινοτόμες προσεγγίσεις για το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής
Ενδεικτικό Σενάριο και Υλικά Διδασκαλίας για την Κυκλοφοριακή αγωγή
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EASST
Εκπόνηση σεναρίου για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής
Εκπόνηση εργασίας (Ερωτηματολόγιο)

Share!