Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης

Στοιχεία Προγράμματος

Περίοδος υλοποίησης

Έναρξη: 22/02/2021 Λήξη: 04/04/2021

Κάτασταση

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Στα πλαίσια του παρόντος εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιείται εκπαίδευση εκπαιδευτικών με θέμα τις μεθόδους της μετασχηματίζουσας μάθησης και τη χρήση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της μετασχηματίζουσας μάθησης. Μέσω του προγράμματος γίνεται συσχέτιση υπό το πρίσμα της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow ως προς τις μεθόδους της αλλά και την αξιοποίηση των απόψεων και παραδοχών των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εκπαίδευση και το μετασχηματισμό.
Ο ίδιος ο Mezirow ορίζει τη μετασχηματίζουσα μάθηση ως μια διεργασία κατά την οποία μεταβάλλουμε δεδομένα πλαίσια αναφοράς όπως νοητικές συνήθειες και νοηματικά σύνολα προκειμένου να γίνουν πιο στοχαστικά και περιεκτικά με σκοπό την παραγωγή απόψεων και πεποιθήσεων που θα είναι ικανές να οδηγήσουν το άτομο σε δράση. Η μετασχηματίζουσα μάθηση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα γόνιμο διάλογο που αξιοποιεί τις προηγούμενες εμπειρίες των συνδιαλεγόμενων προκειμένου να αξιολογήσει τα αίτια των παραδοχών τους με στόχο τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και ενός σχεδίου δράσης ώστε να προκύψει η νέα αντίληψη. Επομένως, η μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται στο μετασχηματισμό ενός προβληματικού πεδίου αναφοράς, ώστε αυτό να γίνει αξιόπιστο για την ενήλικη ζωή μας με το να παράγει περισσότερο αιτιολογημένες γνώμες και ερμηνείες.
Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, σε γνωστικό, ηθικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Μία καινοτομική διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην Εκπαίδευση, σε πολλές χώρες, αφορά την αξιοποίηση των έργων Τέχνης, γιατί κάθε καλλιτεχνικό έργο δεν αποτελεί απλώς μια έκφραση, αλλά μια δημιουργική έκφραση, πολυσχιδούς παιδευτικής αξίας. H αξιοποίηση της Τέχνης αποτελεί μια διδακτική μέθοδο που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, καθώς θεωρείται ότι οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν αλλά και να διδαχθούν μέσω της επαφή τους με τις διάφορες μορφές αισθητικής έκφρασης. Πιο συγκεκριμένα, η επαφή με την Τέχνη τούς βοηθάει να αναπτύσσονται ολόπλευρα, να αποκτήσουν ικανότητα για μάθηση, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα με απώτερο σκοπό την καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου. Η εκπαίδευση μέσω της Τέχνης, αλλά και η αξιοποίηση της Τέχνης στην εκπαίδευση γίνεται ολοένα και συστηματικότερη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο στόχος δεν είναι ο καταιγισμός του μαθητή με νέες πληροφορίες, αλλά η παρότρυνση να παρατηρήσει, να ερευνήσει, να φανταστεί και να κάνει τους δικούς του συσχετισμούς με απώτερο σκοπό να ενθαρρύνεται η ανακάλυψη, η σύγκριση, ο στοχασμός, η κριτική και δημιουργική σκέψη, με επιθυμητό αποτέλεσμα ο μαθητής να οικοδομήσει ένα δικό του σύστημα αξιών.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση :
• Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζει την έννοια της μετασχηματίζουσας μάθησης
• Να κατανοεί τη δόμηση του διδακτικού σεναρίου
• Να αναγνωρίζει τα βήματα της μετασχηματίζουσας μάθησης
• Να προσδιορίζει μεθόδους της μετασχηματίζουσας μάθησης
• Να αναγνωρίζει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες στο πλαίσιο μετασχηματισμού
• Να ξεχωρίζει τις βασικές διαδικασίες και ενέργειες για την εφαρμογή μετασχηματισμού
ΙΙ. Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανός:
• Να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της μετασχηματίζουσας μάθησης στην εκπαίδευση
• Να εφαρμόζει την τέχνη στην εκπαίδευση
• Να σχεδιάζει εκπαιδευτικά σενάρια στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης
ΙΙΙ. Όσον αφορά στην ανάπτυξη θετικών στάσεων θα είναι σε θέση :
• Να υιοθετήσει μια σύγχρονη εκπαιδευτική Κουλτούρα
• Να μετασχηματίσει τις πρότερες γνώσεις του και αντιλήψεις του εξαλείφοντας στερεότυπα και φόβους
• Να σέβεται τη μοναδικότητα των μαθητών
• Να συνειδητοποιεί την προσωπική αντιμετώπισή του ως προς τη μετασχηματίζουσα μάθηση στην εκπαίδευση με βάση τους φόβους και τις επιφυλάξεις που συνδέονται με αυτό

Μεθοδολογία υλοποίησης και θεματικές

Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται ανά διδακτική ενότητα και αναρτάται ανά εβδομάδα.

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις τελικές εργασίες, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η βαθμολογία αυτή ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο στο τέλος του προγράμματος.
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης εκπονώντας μια ακόμα εργασία μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος που θα βαθμολογηθεί με το 100%.
Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για το πρόγραμμα που παρακολούθησε, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία και λαμβάνει μόνο Βεβαίωση Παρακολούθησης της Επιμόρφωσης και όχι το Πιστοποιητικό.

1 Εισαγωγή στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση
2 Η μέθοδος της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία του Α. Κόκκου
3 Η μέθοδος της αφηγηματικής ανάλυσης
4 Η βιογραφική ή ιστορίες ζωής μέθοδος
5 Η μέθοδος αξιοποίησης ταινιών και βίντεο στη διδασκαλία
6 Η μέθοδος του ορθολογικού διαλόγου
7 Η μέθοδος του κριτικού στοχασμού
8 Εφαρμογή στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση
[elementor-template id="1964"]